اساطیر یونان

زئوس پادشاه خدایان

زئوس پادشاه خدایان

در افسانه های یونان باستان جمعی از خدایان قدرتمند جهان را کنترل میکردند.رهبر آنها زئوس بود خدای آسمان محافظ خدایان و انسان ها.زئوس یک قهرمان ، یک پدر و قاضی بود.اما او نه فقط بخاطر قدرتش بلکه برای سرگذشت پر تلاطم و جنگ های فراوانش مشهور است.خیلی قبل تر از حکمرانی زئوس جهان یک فضای بی انتهای خالی به نام خائوس بود. یونانیان باستان معمولا برای توضیح نیروهای جهان یک خدا میساختند.

error: Content is protected !!